Zásady ochrany osobních údajů

Vážení členové, klienti, návštěvníci a obchodní partneři,

tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem BeFit energy club shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje. Tento dokument byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.
Zákonnost zpracování osobních údajů je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.
Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme připraveni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k Vám co nejvíce otevření, zejména ohledně toho, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

1. Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.
Správcem Vašich osobních údajů sdílených s námi je společnost BeFit energy club, jejímž provozovatelem je L&D Team spoů. s.r.o. se sídlem Rosovice, Holšiny 169, PSČ 26211, IČO: 289 664 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 156479.

2. Osoba zodpovědná za ochranu osobních údajů

Osobami zodpovědnými za ochranu osobních údajů je přímo vedení BeFit energy clubu. Osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů dělají vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Účel, ke kterému Vaše osobní údaje potřebujeme

Správce zpracovává osobní údaje k:

 1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi, evidenci a vymáhání případných pohledávek (čl. 6 odst. 1 písm.
 2. GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 3. marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Vašim potřebám (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 4. ochraně svých dalších oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

4. Naše oprávněné zájmy

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

5. Získávání Vašich osobních údajů

Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny ke zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje. V neposlední řadě mohl správce získat Vaše osobní údaje ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a.

6. Kategorie osobních údajů, které mohou být zpracovány

K zajištění výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

 1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a identifikační číslo;
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 3. informace o využívání produktů a služeb správce – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.;
 4. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů a textových zpráv (sms či mms), ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;
 5. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách.

7. Sdílení Vašich osobních údajů s dalšími osobami

BeFit energy club využívá externí poskytovatele služeb, kteří zajišťují zejména účetnictví, IT, marketing a propagaci. Pro účely plnění jejich povinností jim musí BeFit energy club předat určité osobní údaje klientů, obchodních partnerů a/nebo návštěv. Se všemi těmito poskytovateli má BeFit energy club uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů BeFit energy clubu pro zabezpečení osobních údajů.
BeFit energy club je povinnen za určitých okolností sdílet osobní údaje klientů, obchodních partnerů a/nebo návštěvníků se třetími osobami, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.
Mezi takovéto třetí osoby patří zejména správní a obdobné orgány (finanční úřady), finanční instituce (banky, pojišťovny), policie a státní zastupitelství.
Jiným osobám budou Vaše osobní údaje předány jen v souladu se zákonem, případně vyjádříte-li s tím souhlas.

Tento web je chráněn před spamen pomocí reCAPTCHA od Google. Viz Ochrana soukromí a Smluvní podmínky.

8. Předává BeFit energy club osobní údaje do zemí mimo EU?

Osobní údaje nebude BeFit energy club předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné jiné mezinárodní organizace.

9. Doba uložení Vašich osobních údajů BeFit energy clubem

BeFit energy club uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů BeFit energy clubu nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.
Pokud údaje BeFit energy club zpracovává na základě Vašeho souhlasu, bude tak činit po dobu 10ti let od udělení souhlasu.
Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

10. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Správce BeFit energy clubu dělá vše pro to, aby zpracování Vašich osobních údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů:

 1. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 2. právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 3. právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany BeFit energy clubu, příp. zpracovatelů;
 4. právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 5. právo na vymazání osobních údajů (mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné);
 6. právo na omezení zpracování osobních údajů (pokud byste měli pocit, že správce BeFit energy clubu např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává);
 7. právo na přenositelnost údajů (pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti);
 8. právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů BeFit energy clubu (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu – můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu);
 9. právo podat stížnost ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud se domníváte, že BeFit energy club porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Vaše žádosti související se zpracováním osobních údajů podléhají individuálnímu posouzení a o jejich vyřízení budete detailně informováni. Na všechny tyto žádosti bude BeFit energy club reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by naše odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme Vás o tom informovat.

11. Automatické vyhodnocování osobních údajů

Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být tedy využívány k automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce.
V důsledku těchto aktivit bude správce BeFit energy clubu Vaše chování na internetových stránkách, na sociálních sítích i v našem podnikovém softwaru mapovat a vyhodnocovat. Toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby Vám byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb BeFit energy clubu, o které byste mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

12. Kamerový systém

Ve vnitřních prostorech BeFit energy clubu jsou instalovány kamerové systémy se záznamovým zařízením za účelem ochrany majetku, bezpečnosti a dalších chráněných zájmů BeFit energy clubu. Kamerové systémy nejsou napojeny na žádnou databázi operující s osobními údaji.

13. Kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech:

Martin Dostálek
dostalek@befitclub.cz
+420 607 967 029

Lukáš Králíček
kralicek@befitclub.cz
+420 603 140 010

BeFit energy club
Milínská 134
Příbram, 26101

info@befitclub.cz
776 273 720